تشکیل جلسه

اولین جلسه تیم کارشناسی ارزیابی عملکرد در روز هشتم خرداد ماه جاری در اداره بازرسی , ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات  با حضور رییس اداره و کارشناسان مربوطه - نماینده رییس دانشگاه - نمایندگان معاونت توسعه سازمان -معاونت بهداشتی -معاونت درمان - معاونت غذا و دارو تشکیل و پیرامون نحوه تدوین و تنظیم فرمهای ارزیابی       عملکرد واحدهای تحت پوشش بخث و تبادل نظر بعمل امد.