تشکیل جلسه

دومین جلسه تیم کارشناسی ارزیابی عملکرد  در روز پنج شنیه بیست و دوم خرداد در اداره بازرسی , ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات با حضور نماینده رییصس دانشگاه و کلیه اعضای تیم تشکیل و درباره فرمهای ارایه شده بحث و ببررسی دقیق نکات آن انجام گردید.